Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HongKong Ottobest Trading Company Limited address: room 02, 21st floor, Xiequn Business building, Youmadi Bi Street, Jiulong disctrict, HK, China.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b
ędą w celu odpowiedzi na Pana/Pani pytania i realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, pkt. 1, lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówienia, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed dokonaniem zamówienia.

Odbiorc
ą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy świadczące usługi rachunkowe, wsparcia IT, Podwykonawcy z którymi współpracuje Administrator. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dost
ępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszelkie pytania dotyczące Pana/Pani danych osobowych oraz prośby o ich usunięcie prosimy wysyłać drogą mailową na info@vkomtech.com.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do w
łaściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia oraz odpowiedzi na Pana/Pani pytania.